Onderzoeken Energetisch Management & Wichelroede

Het onderstaande artikel over onder andere energie en Boviswaarden is gedeeltelijk gebaseerd op het boek 'In resonantie met de natuur' van Hans Andeweg (ISBN 90 215 3248 4). Voor nadere en diepgaandere informatie over het onderstaande bevelen wij u deze publicatie van harte aan.

Geobiologe
Geobiologie is de wetenschap zich bezig houdt met de samenhang tussen de aarde (gea) en het leven (bio). Men kan hierbij denken aan verschijnselen die te maken hebben met klimaatsfactoren en fysisch-chemische processen van het leven. De modernere geobiologie richt zich echter ook op onderzoeksgebieden welke te maken hebben met energieën die ons vanuit de kosmos bereiken of op aarde ontstaan.

De bovengenoemde energieën kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op levende wezens. Van oudsher heeft de mens een heldere en intuïtieve kennis van deze energieën. Men was bijzonder gevoelig voor deze energieën en was bedreven in het kanaliseren ervan. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn de piramiden van de Maya's en de Egyptenaren; grote gothische kathedralen en bijvoorbeeld de menhirs uit het Neolithicum. Een ander bekend voorbeeld zijn de wichelroedelopers of waterzoekers.

De tegenwoordige mens heeft het gevoel dat hij bezat grotendeels verloren; maar dat wil niet zeggen dat de energieën niet bestaan. Integendeel: we zijn tegenwoordig in het bezit van geavanceerde electronische apparatuur, waarmee we dingen kunnen meten welke enkele tientallen jaren geleden slechts door een beperkt aantal individuen kon worden waargenomen. Door gebruik te maken van deze technieken heeft de geobiologie het bestaan van geopathogene zones ontdekt. Dit zijn zones waarin de opeenhoping van sommige energieën gevaarlijk wordt voor levende wezens. Met andere woorden: de geobiologie leert ons dat de plaats waar we wonen vaak onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid beïnvloedt en dat deze plaats zelfs de oorzaak kan zijn van ontelbare ziekten.

Goede en slechte plekken
Van nature wijkt de mens slechte plekken (geopathogene zones) en zoekt zij de goede plaatsen op. Dit is voor een ieder zeker herkenbaar; je voelt je ergens prettig - 'er is hier 'iets'' - of niet. Enkele voorbeelden hiervan: het ene bos nodigt uit voor een wandeling, een andere niet; een bepaalde zitplaats voelt prettig ('geeft energie') terwijl een andere slecht(er) aanvoelt ('neemt energie'). Kortom: we voelen ons tot een bepaalde plek aangetrokken of ergens door afgestoten. Dit verschijnsel heeft alles te maken met energie.

Universele Levensenergie
De energie die alles in de schepping doorstroomt noemen we de universele levensenergie, de energie die alles met alles verbindt (= Ch'i (Chinees), vgl. pneuma (Grieks); spiritus vitalis (Latijns); prana (indisch/yoga); orgon (Wilhelm Reich), etc.). Alle materie is samengesteld uit en doordrongen van Ch'i. De levensenergie bestaat uit twee componenten, te weten yin en yang. Alles in het universum wordt bepaald door de wisselwerking tussen deze beide. Ch'i komt altijd in een yin- of yangvorm voor. Als de energie in balans is, is er sprake van gezondheid; en ziekte treedt op bij een verstoring in dat evenwicht.
Orgon (volgens Wilhelm Reich) is een fundamentele, scheppende kracht en is essentieel voor het verloop van alle levensprocessen; het komt overal in de atmosfeer voor. Alle materie neemt orgon op en straalt het uit. Naast het gezonde, stromende orgon bestaan er nog twee andere verschijningsvormen van deze energie. Deze worden dor en oranur genoemd. Dor is geblokkeerde levensenergie. Een grote hoeveelheid dor blokkeert het gezonde, stomende orgon; waardoor deze laatste niet kan worden opgenomen, verandert in dor of in de atmosfeer verdwijnt. Meestal wordt dor door oranur voorafgegaan. Oranur is hyperactieve levensenergie en kan andere energieën verstoren, blokkades veroorzaken of voor een overmatig gebruik van orgon zorgen. Reich vergeleek de kwaliteit van orgon, oranur en dor met een wild dier in een kooi. In de vrije natuur stroomt het orgon van het dier - het is gezond. Het orgon verandert in oranur als het dier wordt opgesloten in een kooi en woedend probeert uit te breken. Later, als het zich uitgeput bij de situatie heeft neergelegd, wordt het levenloos en apatisch - dit is het dor-stadium. Alle voorgaande energievormen zijn meetbaar en voelbaar. De vraag is echter met welke methode op een (relatief) eenvoudige wijze een goede energetische diagnose gesteld kan worden.

Boviswaarde
De Fransman André Bovis heeft een schaal ontwikkeld om de vitaliteit van mensen en voedingsmiddelen te bepalen. Dit deed hij omdat hij een accurate, doch eenvoudige, methode zocht voor bepaling van de kwaliteit van levensmiddelen, waarmee hij zich beroepsmatig bezig hield. Hij ging ervan uit dat alle materie straling uitzendt. De frequentie/golflengte van deze straling meende hij te kunnen meten. Hij maakte een schaalverdeling en kon, door een pendel over deze schaalverdeling te bewegen, de waarde van het gemeten product aflezen. Bovis noemde zijn instrument de 'biometer', welke een groot succes werd. Na de tweede wereldoorlog werd de methode van Bovis door de natuurkundige Simonéton verder uitgewerkt en de uitslag van de schaalverdeling wordt vanaf die tijd 'Boviswaarde' genoemd. Gezonde mensen hebben een waarde van 6500 tot 8000 op de Bovisschaal. Daarom moet de mens, om gezond te blijven, voedsel consumeren van meer dan 6500 Bovis. Veel voedingsmiddelen halen deze waarde niet. Deze producten verminderen de levenskracht van de mens, in plaats van er iets aan toe te voegen. Het is bekend dat b.v. rijpheid, versheid en de bereidingswijze invloed hebben op de Boviswaarde van een bepaald product.

Door het werk van Simonéton werd de biometer en de Boviswaarde bekend. Meerdere mensen leerden ermee omgaan. Al snel werd ontdekt dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben. Alles (organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken, boeken, symbolen, etc.) heeft zijn eigen Boviswaarde. Daarmee is de Boviswaarde geen directe maat voor de vitaliteit van iets of iemand, maar eerder een voorwaarde voor gezondheid en vitaliteit. De Boviswaarde is een maat voor de heelheid (= in verbinding met zijn kosmische bron/goddelijke kern) van een systeem (lichaam, voorwerp, plek, etc.). De Boviswaarde geeft aan in welke mate aardse en kosmische krachten, materie en geest elkaar doordringen; hoe heler en hoe heiliger, des te hoger de Bovis. Het is bekend dat 'iets' met een hoge Bovis de energie van iets/iemand met een lage Bovis aanvult; terwijl het omgekeerde - een object met een lage Bovis kan de energetische waarde van iets/iemand met een hoge(re) Bovis laten dalen - eveneens geldt.

Bij een lage Bovis zijn de levensprocessen gering. Bij de mens is de ondergrens 6500, bij een lagere Bovis wordt hij vatbaar voor ziekten. We spreken van een maximale Bovis, wanneer het organisme 'heel' is; bij de meeste mensen is dat een waarde van 9.000 Bovis. De optimale Bovis (bij de mens ca. 11.000-12.000) wordt bereikt indien er een optimale harmonie bestaat tussen materie en geest. Een systeem ontwikkelt zich van een lage naar een maximale en tenslotte een optimale Bovis.
De laatste twee zijn belangrijke energetische parameters om, in samenhang met de actuele Bovis, de toestand en ontwikkelingsfase van een systeem te bepalen. Door regelmatig de Bovis waar te nemen krijg je inzicht in de snelheid van deze ontwikkeling. Het is van belang dat dit tempo niet te hoog is. Het energielichaam zal aan de verandering moeten wennen, zodat het niet overbelast raakt en de kans op lichamelijke vermoeidheid miminaal is.

Koperen wikkelingen
Het neutraliseren van electrosmog met koperen wikkelingen in de meterkast werkt wel soms indien voorzien van een tinlaag. Soms werkt het tegengesteld. Hier moeten we alert op zijn.
Hiervoor hebben wij nog wat voorwaarden in onderzoek. Deze zullen spoedig uitgeschreven worden als de tests zijn uitgevoerd. Hierover binnenkort meer op deze pagina.

Bestellen producten / reserveren cursussen: www.steffreriks.nl


Stef Freriks is gespecialiseerd in probleemoplossingen voor zowel mens, dier als gewas. Alles is energie en die kan positief uitpakken maar ook (heel) verkeerd. Onderzoek van energie maakt duidelijk dat ziekten bij mens, dier of gewas in duidelijke mate ook energetisch van oorsprong zijn.

H.S. Freriks

Contact formulier

0412-457444